NHỮNG KINH NGHIỆM TRONG VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NHÀ TRƯỜNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ

Thứ tư - 12/04/2017 10:11
Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng giáo dục mầm non, xác định nhiệm vụ GDMN là thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi nhằm giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào học lớp một. Giáo dục mầm non có vị trí là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Vì vậy, là một cán bộ quản lý trường mầm non tôi thiết nghĩ giáo dục mầm non không phải là dạy trẻ thơ đọc chữ, học kiến thức khoa học; đây là loại hình giáo dục đặc biệt, là sự chuẩn bị cho trẻ thơ những tiền đề quan trọng trước khi bước vào giáo dục nhà trường. Thông qua sự chăm sóc ân cần, đúng phương pháp khoa học, phù hợp với sự phát triển tâm- sinh lý của trẻ, để nuôi dưỡng thể chất và tâm hồn cho trẻ. Các yếu tố có ảnh hưởng sâu sắc tới chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ thơ bao gồm: Chủ trương, chính sách vĩ mô, sự vận dụng và thực hiện của ngành học và các cấp quản lý, kiến thức khoa học và sự nỗ lực của những người công tác quản lý, cán bộ giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non. Hiện tại công tác giáo dục trẻ ở tr­ường mầm non chúng tôi còn gặp rất nhiều khó khăn. Do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan  dẫn đến chất l­ượng  giáo dục trẻ phần nào chư­a đạt đư­ợc yêu cầu  nh­ư mong muốn, ch­ưa thực sự đáp ứng đ­ược sự phát triển của đất nước trong thời đại mới. Là một người quản lí tr­ường mầm non tôi xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của giáo dục  mầm non và thấy rằng việc nâng cao chất l­ượng giáo dục trẻ mầm non toàn ngành nói chung và với tr­ường mầm non chúng tôi nói riêng là vô cùng cần thiết.
Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng đầu tiên của ngành Giáo dục đào tạo. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở bậc học tiếp theo.
Chương trình giáo dục mầm non thể hiện được mục tiêu giáo dục mầm non: Cụ thể hoá các yêu cầu về công tác nuôi dưỡng chăm sóc trẻ ở từng độ tuổi; quy định việc tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, thẩm mỹ, trí tuệ; hướng dẫn cách thức đánh giá phát triển của trẻ ở lứa tuổi mầm non. Do đó cha, mẹ và những người làm công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ mầm non phải xác định được vị trí, vai trò, nội dung và nhiệm vụ của mình trong công nuôi dưỡng chăm sóc trẻ, phải làm thế nào để phát triển toàn diện về các mặt : “Thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kỹ năng xã hội, thẩm mỹ”, tạo điều kiện cho trẻ phát huy khả năng sáng tạo của mình có những thói quen hành vi tốt hình thành những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện tốt công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em là người cán bộ quản lý cần có những biện pháp đổi mới  trong công tác quản lý của nhà trường, chỉ đạo hoạt động chuyên môn, nâng cao năng lực sư phạm, chỉ đạo thực hiện chương  trình giáo dục Mầm non  một cách khoa học và có hiệu quả, phù hợp với từng độ tuổi  nhằm giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.

Trẻ đến trường được tham gia các hoạt động
Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ là nhiệm vụ mục tiêu cơ bản nhất của trường mầm non. Thực hiện được mục tiêu này là góp phần thực hiện  mục tiêu giáo dục mầm non và cũng là những dấu mốc quan trọng cho sự thành công trong công tác quản lý nhà trường. Với vai trò Hiệu trưởng của nhà trường, chỉ đạo chung các hoạt động, tập trung việc chỉ đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đánh giá sự phát triển về giáo dục của trẻ, phương pháp dạy của giáo viên, đánh giá, khảo sát chất lượng giáo dục, xây dựng kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng; nâng cao năng lực sư phạm, chỉ đạo thực hiện giáo dục một cách khoa học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ.

Tổ chức các chuyên đề

Trẻ chơi ở vườn cổ tích
Chính vì vậy, đổi mới công tác quản lý đối với mỗi người hiệu trưởng được đặc biệt quan tâm: Xác định rõ vai trò nhệm vụ để tìm ra những biện pháp cụ thể, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ mầm non giúp trẻ được phát triển toàn diện. Là nền móng hình thành nhân cách trẻ, làm cơ sở vững chắc cho các bậc học tiếp theo.
Từ thực tế trên, là người quản lý, cần xác định rõ việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà mình không được phép sao nhãng, mà bằng mọi cách phải xây dựng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được tốt hơn góp phần vào việc xây dựng nền giáo dục xứng tầm với thời đại hiện nay.
-  Để làm tốt công tác chăm sóc và giáo dục trẻ ngay từ đầu năm học tôi phân công giáo viên dạy các lớp phù hợp với yêu cầu của từng độ tuổi và lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp vời tình hình thực tế của địa phương, của nhà trường.
-  Xây dựng kế hoạch năm học sát với tình hình thực tiễn của địa phương
-  Khi đã hình thành bản kế hoạch sơ bộ, Hiệu trưởng tổ chức cuộc họp công bố các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm học đã được dự kiến.
- Tổ chức họp công bố các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm học đã được dự kiến và đồng thời tham khảo ý kiến đóng góp của giáo viên
- Luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống  cho giáo viên, mỗi giáo viên nhận thức rỏ vai trò của công tác chính trị tư tưởng trong quá trình phát triển của nhà trường, công tác chính trị tư tưởng quyết định phần lớn chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, nâng cao uy tín của nhà trường.
- Cán bộ quản lý nhà trường luôn gương mẫu chấp hành nghiêm túc đ­ường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà n­ước, nội quy, quy chế chuyên  môn của ngành, nhiệm vụ năm học, nội quy của nhà  trư­ờng, quy chế chuyên môn...để từ đó tuyên truyền đến cán bộ giáo viên trong nhà trường nhằm xác lập ở họ bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tuân thủ pháp luật, giác ngộ lí tưởng và lòng hăng say với nhiệm vụ được phân công.
Triển khai sâu rộng nhiệm vụ xây dựng đạo đức, lối sống cho đảng viên, cán bộ giáo viên thông qua các chương trình hành động thực hiện các cuộc vận động chung của toàn xã hội cũng như các cuộc vận động trong ngành Giáo dục. Xây dựng tập thể nhà trường trở thành một khối thống nhất, đoàn kết nhất trí và có ý thức bảo vệ tập thể, giúp đỡ lẫn nhau về chuyên môn với mục đích là nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
- Cán bộ quản lý phải đổi mới tư duy lãnh đạo, nhận thức rõ ràng, đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ năm học hiệu quả.
- Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Phát động các phong trào thi đua theo từng đợt tạo không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Nhà trường lựa chọn một số nội dung đổi mới và chỉ đạo mỗi cán bộ, giáo viên đăng kí một nội dung đổi mới để tạo thành phong trào thi đua thực sự.
- Tuyên truyền rộng rãi cho các bậc cha mẹ trẻ và cộng đồng hiểu về tầm quan trọng của giáo dục mầm non, để có biện pháp phối hợp tác động kịp thời giữa gia đình và nhà trường.
Nhà trường quan tâm chỉ đạo thực hiện công bằng trong giáo dục., trẻ khuyết tật, con các gia đình chính sách. Hướng dẫn giáo viên lồng ghép các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, vệ sinh cá nhân, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả  vào các hoạt động giáo dục, giúp trẻ tăng cường thực hành trải nghiệm để hình thành những hành vi ứng xử đúng đối với môi trường, thói quen tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt, thực hiện đúng các quy định an toàn giao thông
- Nhà trường không ngừng bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm, chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nòng cốt cho nhà trường. Thực hiện dự giờ với nhiều hình thức để góp ý, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau

Bồi dưỡng giáo viên qua dự giờ
- Hàng năm tổ chức hội giảng cấp trường, chọn ra những giáo viên có năng lực tham gia hội giảng cấp huyện;

Giáo viên tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ
 - Để đáp ứng yêu cầu giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, nhà trường đã động viên khuyến khích giáo viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyện môn nghiệp vụ như tham gia học đại học, học cao đẳng, học tin học...; Tự học qua sách báo, tập san, qua mạng Intemet, học bồi dưỡng thường xuyên...
Chỉ đạo giáo viên tham gia các đợt tập huấn, chuyên đề do Sở, Phòng và cụm tổ chức;
- Tổ chức các hội thi để nâng cao các kỷ năng cho trẻ, cho giáo viên và sự quan tâm của phụ huynh.
 

Hình ảnh hội thi
Có thể nói biện pháp bồi dưỡng thông qua các phong trào thi đua là một biện pháp rất hữu hiệu, thông qua việc tổ chức các hội thi, giúp trẻ mạnh giạn tự tin bình tĩnh hơn trong mọi hoạt động. Để đạt được những thành tích đó đòi hỏi mỗi giáo viên phải trau dồi năng lực sư phạm, nghệ thuật lôi cuốn trẻ, phải chịu khó suy nghĩ, tìm tòi bạn bè, đồng nghiệp để từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ phát triển toàn diện.
Phong trào thi đua gắn liền với các hội thi sẽ làm cho khí thế thi đua trong nhà trường càng sôi nổi, có tác dụng tuyên truyền với các bậc phụ huynh và cộng đồng xã hội quan tâm hơn nữa đến bậc học mầm non.

 

Cô Phan Thị Thúy chuyên viên phòng GD&ĐT trao giải nhất cho Lớp 5 tuổi a
Tôi nghĩ muốn nâng cao chất lượng trẻ tốt thì cơ sở vật chất trang thiết bị là vô cùng quan trọng. Vì thế mà tôi đã làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương, cấp trên để xây dựng và bổ sung cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cho trẻ hoạt động; Tham mưu với các tổ chức đoàn thể trong xã hội chăm lo đời sống tinh thần, đảm bảo an toàn cho trẻ và hỗ trợ ngày công lao động xây dựng khuôn viên nhà trường...
Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị, xã hội phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác truyền thông bằng nhiều hình thức. Phối hợp với Y tế, Hội phụ nữ để tuyên truyền, phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ khoa học cho các bậc cha mẹ
Quản lý là một công việc vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật. Tất cả mọi tổ chức đều cần có sự quản lý tốt để đạt được mục tiêu đã đề ra.
Quản lý giáo dục là một lĩnh vực đặc biệt vì những nét đặc trưng của hoạt động giáo dục. Người cán bộ quản lý trong nhà trường là người hiệu trưởng, đóng nhiều vai trò trong nhà trường, quản lý nhà trường vừa như là một tổ chức xã hội, vừa là một tập thể sư phạm. Người hiệu trưởng nhà trường phải quản lý nhiều hoạt động, trong đó hoạt động chăm sóc giáo dục giữ vai trò chính, và phải thiết lập cũng như tiến hành nhiều mối quan hệ trong quá trình quản lý nhà trường để đạt hiệu quả cao nhất.
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Tịnh - HT MN Yên Lộc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn